APIE NUOSTATAI APDOVANOJIMAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos organizuojamo 2022 m. Demokratijos žinių konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvavimo jame sąlygas, Konkurso organizavimo, užduočių vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 1.2. Konkurso tikslas – paskatinti jaunimą aktyviau domėtis politiniu gyvenimu Lietuvoje ir pasaulyje, įgyti daugiau žinių apie įstatymų leidžiamosios institucijos veiklą ir sprendimų priėmimo procesą, demokratijos pagrindus, valstybės ir parlamentarizmo istoriją. 1.3. Konkursas yra skirtas 9–12 klasių moksleiviams, tačiau jame gali dalyvauti visi bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai. 1.4. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – Organizatorius). 1.5. Konkurso informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 1.6. Konkurso globėja – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. 2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA 2.1. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, besimokantys bendrojo lavinimo mokyklose. 2.2. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriai ir jų šeimos nariai. 2.3. Konkurse norintys dalyvauti moksleiviai kviečiami registruotis iki gegužės 3 d. 7 val. per elektroninę registracijos sistemą interneto svetainėje www.dzk.lrt.lt. 2.4. Konkurso dalyvis, užpildęs elektroninę registracijos formą, patvirtina, kad dalyvauja Konkurse ir sutinka su Konkurso sąlygomis. 2.5. Konkursą sudaro du etapai – atrankos etapas (internetu) ir finalinis renginys (Seimo rūmuose). Pirmąjį etapą sudaro testo tipo klausimų sprendimas, finalinį – testo tipo klausimų sprendimas ir Seimo darbo simuliacija. Dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu nustatytų ribojimų neturint galimybių rengti finalinio etapo Seimo rūmuose, jis būtų organizuojamas internetu ir jį sudarytų testo tipo klausimai. 2.6. Konkurso klausimų sprendimas internetu prieinamas tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. 2.7. Pirmasis etapas internetu (www.dzk.lrt.lt) vyks 2022 m. gegužės 3 d. nuo 8 iki 23.59 val. 2.8. Finalinis etapas vyks Seimo rūmuose 2022 m. gegužės 14 d. 3. KONKURSO UŽDUOČIŲ SPRENDIMAS IR VERTINIMAS 3.1. Pirmajam etapui parengiamas vienas klausimynas, kurį sudaro įvairaus sudėtingumo lygio klausimai. Dalyviui kompiuterinė programa atsitiktine tvarka parinks trisdešimt klausimų. Kiekvienam klausimui atsakyti bus skirta 1 minutė. Kiekvieną klausimą sudaro uždaras klausimas su keturiais atsakymų variantais, dalyviui leidžiant pasirinkti vieną atsakymą. Vieno teisingo atsakymo vertė – 1 taškas. 3.2. Jeigu pirmojo etapo metu dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą užima greičiau į klausimus atsakęs dalyvis. 3.3. Į finalinį renginį patenka 60 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių. 3.4. Pirmajame etape geriausiai pasirodę moksleiviai apie patekimą į finalinį renginį yra informuojami el. paštu, nurodytu registracijos metu. Į finalinį renginį patekę moksleiviai el. paštu taip pat informuojami apie planuojamą jo eigą. 3.5. Į finalinį etapą patekę dalyviai per 5 dienas (terminas organizatorių sprendimu gali būti trumpinamas tai nurodant kvietimo tekste) nuo pranešimo apie patekimą į finalinį renginį el. paštu turi informuoti Organizatorių apie savo dalyvavimą finaliniame etape. Jeigu finalo dalyvis atsisako dalyvauti paskutiniame etape arba nepatvirtina savo dalyvavimo per nustatytą laiką, jo vietą siūloma užimti kitam geriausią rezultatą pirmajame etape užfiksavusiam moksleiviui. 3.6. Finaliniame etape testas sudaro 50 proc., o Seimo darbo simuliacija – 50 proc. galutinio įvertinimo. 4. KONKURSO LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAI 4.1. Organizatoriaus sudaryta Konkurso vertinimo komisija vertina Konkurso dalyvių atliktas užduotis. 4.2. Pirmojo etapo laimėtojais pripažįstami dalyviai, kurie pateikė daugiausia teisingų atsakymų į testo tipo uždarus klausimus ir išsprendė Konkurso užduotis per trumpiausią laiką. 4.3. Finalinio etapo laimėtojais pripažinti dalyviai, surinkę daugiausia taškų. 4.4. Trys Konkurso laimėtojai yra apdovanojami Seimo rūmuose finalinio renginio dieną. 5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 5.1. Organizatorius, siekdamas surengti Konkursą, naudoja dalyvių (prireikus – jų atstovų) asmens duomenis. 5.2. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Jei dalyvis nepateikia reikalingos informacijos, jis negali dalyvauti Konkurse. 5.3. Organizatorius tvarko šiuos Konkurso dalyvio asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, mokykla, miestas, amžius, klasė, kurioje mokosi, informacija apie tai, kokiu būdu sužinota apie Konkursą (neprivalomas). 5.4. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio pirmosios dalies a punktu (sutikimas), c punktu (teisinės prievolės vykdymas – valstybinės institucijos veiklos viešinimas) ir f punktu (teisėtas organizatoriaus interesas populiarinti valstybinės institucijos veiklą). 5.5. Jeigu asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu, dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu prieš jo atšaukimą, teisėtumui. 5.6. Asmens duomenys perduodami tik paslaugų teikėjams – trečiosioms šalims, teikiančioms Organizatoriui Konkurso organizavimo paslaugas. Asmens duomenys perduodami šioms trečiosioms šalims ar užtikrinant prie jų prieigą tam, kad būtų galima šias paslaugas teikti Organizatoriui. 5.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek būtina Konkursui įgyvendinti. Teisinio ieškinio atveju asmens duomenys gali būti saugomi iki teismo bylos pabaigos. Jei pagal įstatymus privaloma išsaugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis atitinkamų nuostatų. 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 6.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti Konkurso nuostatus. 6.2. Finalinis renginys Seimo rūmuose bus filmuojamas, fotografuojamas ir ši vaizdinė informacija skelbiama viešai specialiame Konkurso puslapyje www.dzk.lrt.lt, Seimo svetainėje, Seimo socialinių tinklų paskyrose, kituose Seimo informacijos kanaluose. Nugalėtojų vardai, pavardės, atstovaujamos mokyklos, surinkti taškai, Konkursui pasibaigus, skelbiami viešai minėtais informacijos kanalais. 6.3. Organizatorius yra tvarkomų duomenų valdytojas. Dalyviai, norėdami prašyti prieigos prie duomenų, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, pasinaudoti duomenų perkeliamumo teisėmis ar išsakyti kitas pastabas dėl jų asmens duomenų tvarkymo, gali pateikti prašymą Seimo kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dap@lrs.lt. Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 6.4. Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti Organizatorius imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.